Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών Εταιρειών Και Διαχειριστών

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/619/15 του Υπουργείου Εργασίας με την οποία αποσαφηνίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση μελών εταιρειών και διαχειριστών:

Οι εταίροι σε εταιρείες ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. Σε περίπτωση που οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης και αμείβονται για αυτό, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών επί της αμοιβής διαχείρισης  βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις που σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του.

Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και συνεπώς τα μερίσματα δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Υπάγονται όμως υποχρεωτικά οι διαχειριστές των ΙΚΕ με καταβολή εισφορών επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης. Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες και οι  εισφορές υπολογίζονται βάσει ασφάλισης μη μισθωτής απασχόλησης  επί του αθροίσματος του εισοδήματος (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

Ο παραπάνω τρόπος ασφάλισης για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ και τις ΙΚΕ θα έχει ισχύ από 01/06/2018. Προφανώς θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ αναφορικά με τα ποσοστά εισφορών και τα πακέτα κάλυψης, τη διαδικασία κλπ.