Ασφαλιστικές Εισφορές στους Τίτλους Κτήσης (αποδείξεις δαπανών)

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή, προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης.

Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά περιπτώσεις προσώπων για τα οποία, με βάση τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Με την τροπολογία αντιμετωπίζεται η απώλεια χρόνου ασφάλισης για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις που θα καταρτίζονται από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης σε αυτήν Υπουργικής Απόφασης και εφεξής:

  • Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, ποσοστού 26,95%, θα υπολογίζονται μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων επιβαρύνσεων και θα κατατίθεται στον ΕΦΚΑ από τον αντισυμβαλλόμενο – εργοδότη μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.
  • Εφόσον από τη σύμβαση προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημερών απασχόλησης και μέχρι ένα πλήρη μήνα, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνονται οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση. Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό (άνω των 25 ετών)

Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω διάταξη υπάγονται και οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.