Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών

 

Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι εισφορές των Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ισότοπο www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής , δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 28/02/2018.

Η διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του 2017 αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου 2018 με βάση τα στοιχεία που εστάλησαν από την ΑΑΔΕ για το 2016. Να υπενθυμίσουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από 01/01/2017 υπολογίστηκαν με βάση τα εισοδήματα που εστάλησαν από την ΑΑΔΕ για το 2015.

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των εισφορών προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, η διαφορά αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5 μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο ως Αύγουστο 2018) με την τελευταία δόση πληρωτέα μέχρι 30/09/2018. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μηνών Απριλίου 2018 έως και Αυγούστου 2018 θα περιλαμβάνουν:

α) την τρέχουσα μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για το 2018, και

β) τη μηνιαία δόση οφειλής που προκύπτει από τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Σε περίπτωση που προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται στον ασφαλισμένο εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Ειδικά για τις εισφορές του ασφαλιστικού  έτους 2018, αυτές θα υπολογιστούν επί του 85% του αθροίσματος του εισοδήματος από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 2017 και των καταβλητέων εισφορών του ίδιου έτους.

Από 01/01/2019 και εφεξής, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους.