Εργατικό δίκαιο-10 νέοι κανόνες που αλλάζουν τις σχέσεις εργαζόμενων –εργοδότη-εργολάβου

Με τον νέο νόμο που τέθηκε σε ισχύ από το καλοκαίρι του 2018 αλλάζει πλήρως το τοπίο στο εργατικό δίκαιο και στις  συμβάσεις έργου. Πλέον  ο έλεγχος των υποχρεώσεων των εργολάβων και η ευθύνη τήρησης των διατάξεων του εργατικού δικαίου  αποκτά άλλο ένα επίπεδο ελέγχου: Τον ίδιο τον εργοδότη, ο οποίος σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να κληθεί να καλύψει ο ίδιος την ασυνέπεια των εργολάβων του.

  1. Ο εργοδότης ευθύνεται πλέον αλληλεγγύως και εις ολόκληρόν με τους εργολάβους  ή υπεργολάβους του έργου για τις αποδοχές, ασφαλιστικές εισφορές ή αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές απορρέουν από το συγκεκριμένο έργο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να στραφούν απευθείας σε αυτόν για την πληρωμή τυχόν οφειλόμενων αποδοχών τους.

Η ευθύνη αυτή ισχύει για 3 έτη από τη λήξη της σύμβασης μεταξύ εργοδότη και εργολάβου

  1. Παρόμοια ευθύνη έχει ο εργοδότης και για τους υπεργολάβους του έργου του.
  2. Ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως τον εργοδότη για την χρησιμοποίηση υπεργολάβων.
  3. Στη σύμβαση έργου πρέπει να περιλαμβάνεται ειδικός όρος για την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
  4. Ο εργολάβος οφείλει να αποστέλλει κάθε μήνα στον εργοδότη αποδείξεις καταβολής αμοιβών, εισφορών και αποζημιώσεων τόσο του ιδίου όσο και των υπεργολάβων του, προκειμένου ο εργοδότης να επιβεβαιώνει την τήρηση των υποχρεώσεων του εργολάβου.
  5. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναζητήσει ό,τι κατέβαλε στους εργαζόμενους του εργολάβου, αλλά αυτό δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των οφειλόμενων.
  6. Ο Εργοδότης προκειμένου να διεκδικήσει ό,τι κατέβαλε στους εργαζομένους από τον εργολάβο, θα πρέπει να έχει επιδείξει τη δέουσα επιμέλεια όπως περιγράφεται στο νόμο.
  7. Ο εργολάβος οφείλει να αναφέρει στον πίνακα προσωπικού τα στοιχεία του εργοδότη, εφόσον το προσωπικό του εργολάβου απασχολείται εκτός της έδρας του.
  8. Οι εργαζόμενοι του εργολάβου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πίνακα προσωπικού εφόσον απασχολούνται εκτός της εταιρείας.
  9. Οποιαδήποτε συμφωνία περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι αυτοδίκαια άκυρη.