Εxemption of foreign tax residents from the obligation to submit the Assets Means of Declaration

By Martha Papasotiriou

The Legal Council of the State issued its opinion No 12/2021 according to which, the individuals of the foreign and domestic companies that conclude public contracts and have their permanent residence outside Greece are excluded from the obligation to submit  the Assets Means of Decaration (AMD)  and Declarations of Financial Interests (DOS). Individuals who have their permanent residence in Greece are not exempted from such obligation, whether they are participating in a foreign or domestic company that concludes public contracts. This opinion also concerns all individuals that are required to submit a Declaration of Assets.

At present, since the opinion has not been officially accepted by the administration, the foreign residents have been included in the lists of those required to submit the AMD. However, with its final acceptance, the foreign tax residents who have already been included in the lists of individuals liable to submit the Assets Means of Declaration (AMD) can request to the competent bodies to amend these lists that they have submitted to the competent authorities and officially be exempted from this obligation.

Below you may find the article in Greek

Απαλλαγή φορολογικών κατοίκων Αλλοδαπής από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Έσχες)

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 12/2021 γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) τα φυσικά πρόσωπα αλλοδαπών και ημεδαπών επιχειρήσεων  που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και έχουν μόνιμη κατοικία εκτός Ελλάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα δεν εξαιρούνται από την υποβολή της Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) είτε έχουμε αλλοδαπή είτε ημεδαπή επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις.  Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά και το σύνολο των υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Προς το παρόν, εφόσον η γνωμοδότηση δεν έχει γίνει οριστικά αποδεχτή από τη διοίκηση, οι κάτοικοι αλλοδαπής έχουν συμπεριληφθεί στους καταλόγους υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ. Ωστόσο, με την οριστική αποδοχή της από τη διοίκηση, οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους καταλόγους υπόχρεων υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης μπορούν να αιτηθούν από τους αρμόδιους φορείς να τροποποιήσουν τις λίστες υπόχρεων που έχουν υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές και να απαλλαγούν και επίσημα από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.