Καθορισμός Κατώτατου Μισθού & Ημερομισθίου

Ανακοινώθηκε ο νέος κατώτατος μισθός που ισχύει από την 01/02/2019 σύμφωνα με την απόφαση 4241/127/2019 της υπ. Εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται το όριο του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).

Η αναπροσαρμογή των αποδοχών γίνεται τόσο στην περίπτωση αμοιβής με τα κατώτατα όρια του ν.4093/2012, όσο και στην περίπτωση αμοιβής βάσει συλλογικής συμβάσεως ή και ατομικής συμβάσεως, που προβλέπουν όμως μικρότερα ποσά από τα καθορισμένα ήδη από 01/02/2019 γενικά κατώτατα όρια.