Νόμος 4554/2018 – Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας & Ενίσχυση της Προστασίας Εργαζομένων

Edited by: Giouli Menti

 

Στις 10.07.2018 ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τίτλο “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”.

Στο ως άνω νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις που αφορούν θέματα εργασιακής φύσης σχετικά με την αδήλωτη εργασία, την ευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, την πρακτική άσκηση – μαθητεία καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη καταχώρισης πραγματοποιηθείσας υπερεργασίας.

Ειδικότερα δυνάμει του ως άνω νομοσχεδίου προβλέφθηκαν τα ακόλουθα:

Περί αδήλωτης εργασίας και συναφών κυρώσεων (άρθρα 5επ.)

 • Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα πρόστιμο ανερχόμενο στα 10.500 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής μετά την πρώτη παράβαση, διαπιστωθείσας εντός τριετίας από τον πρώτο έλεγχο, προσαυξάνεται κατά 100% για την πρώτη παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη.
 • Ο νόμος προβλέπει τεκμήριο διαρκείας της σχέσης εργασίας τριών μηνών, εκτός αν αποδειχτεί διαφορετικά από τον εργοδότη ή τον εργαζόμενο.
 • Εκτός του προστίμου των 10.500 ευρώ επιβάλλεται στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο.
 • Προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης του επιβληθέντος προστίμου, εφόσον ο εργοδότης προσλάβει, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία του ελέγχου, τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Το ποσό της έκπτωσης προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης που θα καταρτιστεί και καθορίζεται ως εξής :
  •  στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών
  • στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών και
  • στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Περαιτέρω, υποχρεούται ο εργοδότης από την ημερομηνία του ελέγχου και καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης του εργαζόμενου ως άνω, να διατηρήσει το σύνολο των θέσεων εργασίας και του υφιστάμενου καθεστώτος απασχόλησης στην επιχείρηση. Σε περίπτωση δε παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται κατά δέσμια αρμοδιότητα εις βάρος του εργοδότη το υπολειπόμενο του αρχικού προστίμου ποσό.
 • Επισημαίνεται ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα έκπτωσης μόνο εφόσον αποδεχτεί το πρόστιμο και παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων, ενώ δεν υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή.

Περί ευθύνης επιχείρησης (αναθέτοντος), εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζόμενων (άρθρο 9)

 • Ο αναθέτων το έργο σε εργολάβο καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον εργοδότη του εργαζομένου, εργολάβο ή υπεργολάβο, για την καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και αποζημίωσης απόλυσης.
 • Επιπροσθέτως, προβλέπονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε βάρος του εργολάβου, όπως το να ενημερώνει τον αναθέτοντα για την ενδεχόµενη υπεργολαβία, να περιλαμβάνεται στη σύμβαση έργου όρος για την τήρηση των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια και να αποστέλλει στον αναθέτοντα τις αποδείξεις καταβολής των αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.
 • Ο αναθέτων διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής κατά του εργολάβου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιδίως αν επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργολάβου. Δέουσα επιμέλεια θεωρείται ότι υπάρχει ιδίως στις περιπτώσεις που περιγράφει το άρθρο.
 • Αν η εργασία παρέχεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης του αναθέτοντα, ο τελευταίος υποχρεούται από κοινού με τον εργολάβο ή και τον υπεργολάβο να τηρεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ευθυνόμενος εις ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον εργολάβο ή και τον υπεργολάβο για την ικανοποίηση των αξιώσεων των εργαζομένων που απορρέουν από τις εν λόγω διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις για το εργατικό ατύχημα.
 • Η ανωτέρω ευθύνη ισχύει για τρία (3) έτη από τη λήξη της σύμβασης μεταξύ αναθέτοντα και εργολάβου και οποιαδήποτε συμφωνία των μερών που αποκλείει ή περιορίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων από το παρόν άρθρο είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 • Οι ανακύπτουσες διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τους κανόνες και τη διαδικασία που διέπει τις εργατικές διαφορές.
 • Τέλος προβλέπεται ρητά η υποχρέωση αναγραφής στον πίνακα προσωπικού των στοιχείων του αναθέτοντα και του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του αναθέτοντα καθώς και η υποχρέωση του τελευταίου να αναρτά αντίγραφο του πίνακα προσωπικού στις εγκαταστάσεις του, ώστε να καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της ορθής τήρησης της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας από τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση δε παραβίασης αυτών των ρυθμίσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο 3996/2011.

Περί πρακτικής άσκησης και μαθητείας (άρθρο 10)

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τους μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που απασχολεί για πρακτική άσκηση ή μαθητεία, καθώς και κάθε μεταβολή της απασχόλησης αυτής, πριν από την έναρξη τους.

Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν με υπουργική απόφαση

Περί επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη καταχώρισης της παροχής υπερεργασίας (άρθρο 12)

Με την εν λόγω διάταξη ορίζεται εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και για την περίπτωση κατά την οποία δεν έχει καταχωρισθεί η παροχή υπερεργασίας και όχι μόνο υπερωρίας, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το νόμο: ΦΕΚ 130_2018