Παράταση στην μείωση του Φ.Π.Α στα νησία

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, παρατείνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 1.1.2019 έως και 30.6.2019, η μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.

Επίσης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στη ΦΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης νέα υπουργικής απόφασης για την παράταση εκ νέου του μειωμένου συντελεστή. Η μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.