Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 05 Οκτωβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία την 03 Νοεμβρίου 2017.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψης του και για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 14,40€ και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει μέρος του μισθολογικού ή/και μη μισθολογικού κόστους και δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.880€ για κάθε ωφελούμενο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Δεν εντάσσονται όλες οι μορφές επιχειρήσεων όπως π.χ. οι εποχικές, τα νυχτερινά κέντρα  οι εταιρείες προώθησης παροχής υπηρεσιών-προϊόντων μέσω τηλεφώνου, σύλλογοι και  σωματεία.

Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για ένα (1) ωφελούμενο, με άνω των 3 έως 9 θέσεις για έως δύο (2), με άνω των 3 έως 19 θέσεις για έως τρεις (3), με άνω των 19 έως 30 θέσεις για έως πέντε (5), με άνω των 30 έως 50 θέσεις για έως οκτώ(8) , ενώ για επιχειρήσεις άνω των 50 θέσεων απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δέκα (10) ωφελούμενους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού κατά τη διάρκεια του 9μηνου πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (με διάφορα κριτήρια) Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιχείρηση θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό δεσμευομένου προσωπικού (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια υπηρεσία όπου ανήκουν η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις.