Η Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με τη σύνταξη των καταλόγων υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017).

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στα αρμόδια όργανα ελέγχου, κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων.»

 • Οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων καλούνται να υποβάλλουν τον κατάλογο υπόχρεων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων προς την Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων του έτους 2018. Στον κατάλογο, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά, πρέπει να περιλαμβάνονται όσοι απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
 • Η ηλεκτρονική υποβολή του καταλόγου ακολουθεί χρονικά τη σύνταξή του και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον κατάλογο που πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται αρμοδίως και να παραμένει στο αρχείο του φορέα υπόχρεων, καθώς είναι πιθανό να αναζητηθεί σε περίπτωση ελέγχου.
 • Οι αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να προβούν στη ηλεκτρονική υποβολή, θα πρέπει να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του που θα πιστοποιηθούν ως χρήστες του ηλεκτρονικού συστήματος εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Διαδικασία υποβολής του καταλόγου

 1. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας αποστέλλουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση pothen@hellenic-fiu.gr με τα παρακάτω στοιχεία:
  • Πλήρη Στοιχεία Φορέα Υπόχρεων (επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση, Δήμος, Νομική Μορφή κλπ
  • Ονοματεπώνυμο,
  • ΑΦΜ,
  • Διεύθυνση και τμήμα που υπηρετούν,
  • Email επικοινωνίας των υπεύθυνων σύνταξης καταλόγου φορέων επικοινωνίας
 1. Η υπηρεσία απαντά μέσω e-mail αναφέροντας τα εξής: «έχετε νέα υποχρέωση υποβολής καταλόγου».
 2. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει νέο e-mail με αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στη σχετική πλατφόρμα, αλλά και για τη διαδικασία υποβολής του καταλόγου.
 3. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες εισέρχονται στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν τον κατάλογο των υπόχρεων προσώπων.

Σε περίπτωση που αντικατασταθούν οι πιστοποιημένοι χρήστες ή προκειμένου να απενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί τους, θα πρέπει επίσης να αποσταλεί έγγραφο στην αρμόδια Αρχή.

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να διαβιβάσει τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.