Τίτλος Κτήσης – Πρώην απόδειξη δαπάνης

Υπεγράφη απόφαση για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους τίτλους κτήσης από 1/1/2019

Η υπουργική απόφαση προβλέπει την κάτωθι διαδικασία:

– Αρχικά οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών ή πωλήσεων (τίτλους κτήσης) απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του εν λόγω παραστατικού.

– Η ασφαλιστική εισφορά τους καθορίζεται σε ποσοστό 13,33% για κύρια σύνταξη και σε 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, αφού δηλαδή αφαιρεθούν πρώτα ο αναλογούν φόρος και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Οι εισφορές αυτές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη του τίτλου μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του τίτλου.

– Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (δηλαδή τα 586,08€ για το 2018). Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας η οποία ορίζει τον αριθμό μιας ημέρας ή των ημερών απασχόλησης με ανώτερο όριο τον έναν πλήρη μήνα ή τις 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης.

Ισχύς: Με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ