Φορολογική Μεταχείριση ωφέλειας από διαγραφή του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα

Με τις διατάξεις της Ε.2021/2019 παρ.1 του αρ. 62 του ν.4389/2016 παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική  μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο, μία νομική οντότητα ή ένα φυσικό πρόσωπο όπου έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

Συγκεκριμένα η ως άνω ωφέλεια δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Καμία άλλη διαγραφή χρέους προς άλλα πρόσωπα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.

Δίνονται επίσης οδηγίες για την καταχώρηση του ποσού της ωφέλειας στα σχετικά έντυπα φορολογίας (Ε3 και Ν) αλλά και επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την ωφέλεια που προκύπτει μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.