5 Νέα Προγράμματα Καταπολέμησης της Ανεργίας από το Υπουργείο Εργασίας

5 νέα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας για 31.500 νέους ανέργους ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας

 

Ενδεικτικά τα προγράμματα αφορούν 3 μεγάλες ομάδες ωφελούμενων που θα εργαστούν είτε σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον ιδιωτικό τομέα είτε θα λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα προσόντα τους.

 

Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα είναι:

Τίτλος

Ωφελούμενοι Προγραμματισμός Διάρκεια Προϋπολογισμός

Επιδότηση

1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29  ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς 5.500 Οκτώβριος 2018 12 μήνες 90.000.000€ Ακαθάριστες Μηνιαίες Αμοιβές Ωφελούμενων Π.Ε   1.040€

Τ.Ε. 990€

Mεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα

2. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29 3.000

Απόφοιτοι σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνίας

Τέλη 2018
3. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης, κυκλική οικονομία 10.0000

Απόφοιτοι ΔΕ & ΤΕ

Αρχές 2019
4.  Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29) 3.000

Απόφοιτοι σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης

Τέλη 2018
5. Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας 10.000 Οκτώβριος 2018 12 μήνες 112.000.000€ Θα καλύπτει 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:

Έως 800€ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1600 ευρώ)

έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1400 ευρώ)

έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθούς 1200)