Special Real Estate Tax: Documentation and exemptions

Ειδικός Φόρος Ακινήτων: Δικαιολογητικά και απαλλαγές

Της Μάρθας Παπασωτηρίου

Η ΑΑΔΕ πρόσφατα εξέδωσε Εγκύκλιο (Απόφαση 1089/2023) με την οποία επικαιροποιούνται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 για την επιβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

Πού επιβάλλεται ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε ότι ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων επιβάλλεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που κατέχουν ακίνητο στην Ελλάδα την 1 Ιανουαρίου εκάστου έτους, με συντελεστή 15% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Ειδικές προϋποθέσεις απαλλαγής

Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο οι οποίες περιγράφονται στο νόμο και έχουν εξειδικευθεί κατά καιρούς σεπροηγούμενες εγκυκλίους της ΑΑΔΕ.

Βασική προϋπόθεση για την απαλλαγή από το φόρο είναι ο τελικός δικαιούχος (UBO) να διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα. Κατά καιρούς έχει παρατηρηθεί μεγάλη δυσκολία ως προς την προσκόμιση δικαιολογητικών προκειμένου να καταλήξουμε στον τελικό δικαιούχο, καθώς στα σχήματα που π.χ. περιλαμβάνονται trusts, ιδρύματα κλπ ο τελικός δικαιούχος συνήθως δεν προκύπτει από επίσημα έγγραφα της χώρας εγκατάστασης του trust.

Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο

Η καινούργια εγκύκλιος έρχεται να εξειδικεύσει και να διευκολύνει τη διαδικασία ειδικά αναφορικά με αυτά τα πιο πολύπλοκα εταιρικά σχήματα που περιλαμβάνουν αλλοδαπές εταιρείες, ιδρύματα, trusts κλπ.

Πιο αναλυτικά επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

 

Αναφορικά με τα trusts και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συσταθεί σε συνεργάσιμο κράτος, ως αποδεκτό έγγραφο για την τεκμηρίωση των τελικών δικαιούχων θεωρείται πλέον και το πρωτότυπο (ή επικυρωμένο) αντίγραφο της πράξης σύστασης/ίδρυσης του trust (πριν την έκδοση της νέας εγκυκλίου έπρεπε να προσκομιστεί βεβαίωση από την αρμόδια αρχή στην οποία να αναφέρονταν οι τελικοί δικαιούχοι).

 

Περαιτέρω, η παλαιότερη εγκύκλιος προέβλεπε την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νομίμουεκπροσώπου μίας εταιρείας στην οποία αναφέρονταν οι πραγματικοί δικαιούχοι, σε περίπτωση που η αρχή της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η εταιρεία δεν εξέδιδε βεβαίωση για την τεκμηρίωση του/των τελικού/ών δικαιούχου/ων. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο, η βεβαίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα επιπρόσθετο λεκτικό σχετικά με το αν έχει αλλάξει οτιδήποτε στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας αυτής κατά τον προηγούμενο χρόνο.

 

Αναφορικά με την απαλλαγή που έχουν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα κοινωφελή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου, πλέον μπορούν να υποβάλλουν την ειδική αίτηση και μέσω της ψηφιακής πύλης “myAADE”.  Μέχρι την έκδοση της πρόσφατης απόφασης προβλεπόταν μόνο η δυνατότητα υποβολής φυσικού φακέλου. Επίσης, επέρχονται αλλαγές στην διαδικασία του φορολογικού ελέγχου πουπραγματοποιείται για την χορήγηση της απαλλαγής αυτής στα εν λόγω πρόσωπα.

 

Οι ανωτέρω αλλαγές έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τη διαδικασία αναφορικά με την χορήγηση απαλλαγών από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων και να κάνουν ακόμα πιο ελκυστική την αγορά ακινήτων από σχήματα που περιλαμβάνουν αλλοδαπές οντότητες και είναι εγκατεστημένα εκτός Ελλάδας. Βέβαια θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και περαιτέρω απλοποίησης της διαδικασίας ώστε να μην υπάρχει τόση γραφειοκρατία για τη χορήγηση της απαλλαγής αλλά συνάμα να επιτυγχάνεται και ο αρχικός σκοπός της διάταξης.

 

Οι αλλαγές στη διαδικασία ισχύουν εφεξής.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο capital.gr

By Martha Papasotiriou

The AADE (Independent Authority for Public Revenue) recently issued a Circular (Decision 1089/2023) that updates the required documentation and procedures for granting exemptions under Article 15 of Law 3091/2002 for the imposition of the special property tax on real estate.

 

Where the Special Property Tax on Real Estate Is Imposed

It is important to note that the Special Property Tax on Real Estate is levied on all legal entities and legal entities that own property in Greece on January 1 of each year, with a rate of 15% on the property’s objective value.

 

Special Exemption Requirements

There are specific requirements for exemption from the tax, as described in the law and detailed in previous circulars issued by AADE. A fundamental requirement for tax exemption is for the Ultimate Beneficial Owner (UBO) to have a Greek Tax Identification Number (AFM). Over time, it has been observed that there are significant challenges in providing documentation to determine the UBO, especially in cases involving complex structures like trusts, foundations, etc., as the UBO is often not clearly identified in official documents from the country where the trust is established.

 

Changes Introduced by the New Circular

The new circular aims to provide more specific and simplified procedures, especially for these complex corporate structures that involve foreign companies, foundations, trusts, etc. More specifically, the following modifications are introduced:

 

Regarding trusts, and provided they have been established in a cooperating jurisdiction, the original (or certified) copy of the trust’s establishment document is now accepted as an acceptable document for establishing the Ultimate Beneficial Owner (UBO). Before the issuance of the new circular, a certificate from the competent authority indicating the UBO was required.

 

Furthermore, the previous circular required the submission of an affidavit from the legal representative of a company referring to the real UBO, in cases where the authority of the country where the company is based did not issue a certificate for the UBO’s documentation. According to the new circular, this certificate should also include additional information about any changes in the company’s ownership during the previous year.

 

With regard to the exemption granted to shipping companies and nonprofit legal entities in accordance with the respective provisions of the law, they can now submit their special applications through the “myAADE” digital platform. Until the recent decision, only physical files were allowed. Additionally, changes are introduced to the procedure of tax audit conducted to grant these exemptions.

 

These changes aim to further streamline the process of granting exemptions from the Special Property Tax on Real Estate and make the acquisition of real estate from structures involving foreign entities located outside Greece even more attractive. However, there is room for further improvement and simplification of the procedure to reduce bureaucratic hurdles while still achieving the original purpose of the provision.

 

The changes in the procedure are effective immediately.